Từ khâu sơ chế đến khi giao nhận không quá 12 giờ.